بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل

بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل

پایان نامه با موضوع فراتحلیل به منظور ترکیب کمی مطالعات انجام شده در حوزه استرس شغلی انجام شد .

مشخصات فایل

تعداد صفحات 219
حجم 8861 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی

توضیحات کامل

پایان نامه با موضوع فراتحلیل به منظور  ترکیب کمی مطالعات انجام شده در حوزه استرس شغلی انجام شد . بدین منظور 158 مطالعه از طریق جستجوی اینترنتی در بانک های اطلاعاتی داخلی و جستجوی دستی در دانشگاه های شهر تهران وکرج که بین سالهای 1373- 1392 انجام شده بودند ، جمع آوری  وتحلیل شدند. میانگین اندازه اثر r برای سه طبقه عوامل درون سازمانی ، شخصیتی وفردی طبق معبار کوهن  کم  بودواندازه اثر عوامل برون سازمانی متوسط  بود.اما در بررسی اندازه اثر تفکیکی عوامل ، متغیر های تعارض با سرپرست وتعارض با همکار، تعارض خانواده- کار،آسیب سازمانی ، اضطراب ،کمال گرایی ، عاطفه منفی وفرسودگی شغلی اندازه اثر زیاد  ورابطه منفی با استرس شغلی داشتند ومتغیر های جرات ورزی ،تاب آوری ومدیریت زمان ، عاطفه مثبت اندازه اثر زیاد ورابطه مثبت با استرس شغلی  داشتند.

 

 

 

 

 نتایج روش های بررسی تورش انتشار ، حاکی از عدم تورش انتشار در نمونه فراتحلیل بود . با توجه به ناهمگنی  در مطالعات، تحلیل   تعدیل کننده  ها صورت گرفت  که بیانگر تاثیر  تعدیل کنده های ، نوع شغل، ابزار اندازه گیری ،روش نمونه گیری برای هر چهار طبقه از عوامل بود. نتایج کلی ،حاکی از ان است که ویژگی های شغلی که   منجر به کاهش احساس کنترل ، خود کارامدی و حمایت اجتماعی  درشغل وزندگی فرد شوندو متغیر های شخصیتی که بر خود فرد وشناخت افراد از خود تاکید دارند نقش تاثیر گذار بیشتری در کاهش استرس شغلی دارند  . با توجه به بالا بودن میانگین اندازه اثر در متغیر های ذکر شده پژوهشگران ودر مانگران  وسازمان ها باید به  اهمیت این عوامل در بررسی ، پیشگیری و درمان  استرس شغلی توجه داشته باشند . همچنین توجه به  متغیر های تعدیل کننده ذکر شده ،  انجام تحقیقات بیشتر  حوزه متغیر های برون سازمانی ، روش های مداخله وهمچنین میزان  شیوع استرس شغلی در پژوهش های آینده توصیه میشود .

 

 

 

 

 

 

 استرس شغلی را می توان بعنوان پاسخ های هیجانی آزار دهنده تعریف کرد که در صورت عدم تناسب بین خواسته ها و الزامات شغل یا استعداد ، منابع یا نیازهای کارگر بروز می کند بر اساس  نظر محققان این موسسه ، استرس شغلی و چالش به یک معنی و مترادف به کار می روند در حالیکه این دو مفهوم از هم جدا هستند . چالش از لحاظ جسمانی و روانی به فرد انرژی و نیرو می بخشد و افراد را در جهت آموختن مهارتهای جدید در شغلشان بر می انگیزد . وقتی افراد با چالش مواجه می شوند احساس آرامش و رضایت می کنند ، لذا چالش یک عامل مهم و سازنده برای سلامتی و بهره وری است . اهمیت چالش در زندگی کاری افراد شاید همان چیزی باشد که مردم در قالب این جمله که : «مقدار کم استرس برای شما خوب است» عنوان می کنند . در تعریف دیگر آمده است که استرس ناشی از شغل ، استرسی است که فرد معینی دستخوش آن می شود .

 

 

 

 

 

فهرست
«کلیات  پژوهش»    1
مقدمه:    2
بیان مسئله:    3
اهمیت وضرورت:    7
اهداف پژوهش    8
سوالات پژوهش:    9
«ادبیات  وپیشینه پژوهش»    12

 

 

فراتحلیل :    13
تعریف فرا تحلیل:    14
تاریخچه فرا تحلیل:    17
ضرورت فرا تحلیل :    18
فراتحلیل و مرورنظاممند:    19
فراتحلیل    21
مرور نظاممند    21
امتیازات فراتحلیل :    22
مراحل اجرای روش  فراتحلیل :    23
مدل های فراتحلیل:    27
روش های تلفیق احتمالات(ترکیب نتایج)    28
تشخیص متغیر های میانجی.    30
ارزشیابی نتایج فراتحلیل به منظور کاهش خطا:    31
استنباط آماری در فراتحلیل    34
مسائل و مشکلات فراتحلیل :    36
کارکردهای فراتحلیل  :    37
استرس شغلی:    39
مدل های استرس شغلی :    41
عوامل  استرس زای  سازمانی:    49
نقش تفاوتهای فردی در فرایند استرس:    52
پیامد های استرس شغلی    54
پیشینه پژوهش های خارجی:    58
پیشینه پژوهش های داخلی:    62
«روش شناسی پژوهش»    65

 

 

روش پژوهش :    66
جامعه اماری،نمونه، روش نمونه گیری    66
روش گرداوری اطلاعات :    67
ابزار گرداوری اطلاعات:    68

 

 

روش تجزیه وتحلیل داده ها:    69
«تجزیه تحلیل داده ها»    71
اطلاعات توصیفی پژوهش ها :    72
تجزیه وتحلیل استنباطی پژوهش های گردا وری شده:    81
 اندازه اثر متغیرهای سازمانی    82
بررسی همگنی یا ناهمگنی مطالعات    86
 تحلیل متغیر های تعدیل کننده موثر برعوامل درون سازمانی    87
اندازه اثر متغیر های محیطی برون سازمانی    88
بررسی سوگیری انتشارمطالعات:    89
بررسی همگنی یا ناهمگنی مطالعات    91
تحلیل متغیر های تعدیل کننده موثر برعوامل برون سازمانی    92
 اندازه اثر متغیرهای شخصیتی    93
بررسی سوگیری انتشارمطالعات:    95
بررسی همگنی یا ناهمگنی مطالعات    97
 تحلیل متغیر های تعدیل کننده موثر برعوامل شخصیتی:    98
اندازه اثر متغیرهای فردی    99
بررسی سوگیری انتشارمطالعات:    100
بررسی همگنی یا ناهمگنی مطالعات    102
 تحلیل متغیر های تعدیل کننده موثر برعوامل فردی:    103

 

« نتیجه گیری»    105
یافته های توصیفی پژوهش:    106
سوالات پژوهش:    107
محدودیت های پژوهش    124
پیشنهاد های پژوهشی:    124

 

 

منابع :    126
ضمائم وپیوست ها    135
لیست پایان نامه هاومقالات:    137

 

 

فهرست جداول
جدول1-2 فراتحلیل در مقایسه با مرور نظاممند و مرور روایتی  ( سنتی)    21
جدول 2-2 تفسیر اندازه اثر    25
جدول 1-3 ملاک های خروج مطالعات    68
جدول 1-4: جدول اطلاعات توصیفی پژوهش ها    72
جدول 2- 4 :  توزیع فراوانی  پژوهش ها بر حسب سال انتشارمقاله ها وپایان نامه ها    78
جدول 3- 4 : توزیع فراوانی  پژوهش ها بر حسب روش نمونه گیری    78
جدول 4- 4 : توزیع فراوانی  پژوهش ها بر حسب جنسیت گروه نمونه    79
جدول 5- 4توزیع فراوانی  پژوهش ها بر حسب ابزار اندازه گیری استرس شغلی:    79
جدول 6- 4توزیع فراوانی  پژوهش ها بر حسب نوع شغل:    80
جدول 7- 4توزیع فراوانی  پژوهش ها برحسب پژوهش های چاپ شده وچاپ نشده :    80
جدول 8-4 توزیع فراوانی   منبع پژوهش ها    80
جدول 9-4 توزیع فراوانی   متغیر های بررسی شده  :    81
جدول 10-4 :  اندازه اثر متغیرهای سازمانی    82
جدول 11-4  : آزمون رگرسیون ایگر عوامل درون سازمانی    84
جدول 12-4 : آزمون N ایمن از خطا ی کلاسیک عوامل درون سازمانی    84
جدول 13-4 : آزمون اصلاح وبرازش دوال و توئیدی عوامل درون سازمانی    85
جدول 15-4 : تحلیل متغیر های تعدیل کننده موثر برعوامل درون سازمانی    87
جدول 16-4 اندازه اثر متغیر های محیطی برون سازمانی    88
جدول 17-4 : آزمون رگرسیون ایگر عوامل برون سازمانی    89
جدول 18-4 : آزمون N ایمن از خطا ی کلاسیک عوامل برون سازمانی    90
جدول 19-4 : آزمون اصلاح وبرازش دوال و توئیدی عوامل برون سازمانی سازمانی    90
جدول 20-4 : نتایج آزمون همگنی مطالعات    91
جدول 21_4 : تحلیل متغیر های تعدیل کننده موثر برعوامل برون سازمانی    92
جدول 22-4 : اندازه اثر متغیرهای شخصیتی    93
جدول 23-4 : آزمون رگرسیون ایگر عوامل شخصیتی    95
جدول 24-4 آزمون N ایمن از خطا ی کلاسیک عوامل شخصیتی    96
جدول 25-4 : آزمون اصلاح وبرازش دوال و توئیدی عوامل شخصیتی    96
جدول 26-4 : نتایج آزمون همگنی مطالعات    97
جدول 27-4 : تحلیل متغیر های تعدیل کننده موثر برعوامل شخصیتی:    98
جدول 28-4 : اندازه اثر متغیرهای فردی    99
جدول 29-4 آزمون رگرسیون ایگر عوامل فردی    100
جدول 30-4 : آزمون N ایمن از خطا ی کلاسیک عوامل فردی(تعداد ناکامل بی خطر (N_fs))    101
جدول 31-4 : آزمون اصلاح وبرازش دوال و توئیدی عوامل فردی    101
جدول 32-4 : نتایج آزمون همگنی مطالعات    102
جدول 33-4 : تحلیل متغیر های تعدیل کننده موثر برعوامل فردی:    103

 

 

فهرست نمودارها
نمودار 1-4 :نمودار قیفی عوامل درون سازمانی موثر بر استرس شغلی…………………………..………….85
نمودار 2-4 :نمودار قیفی عوامل برون سازمانی موثر بر استرس شغلی……………………….…….……….91
نمودار 3-4 :نمودار قیفی عوامل شخصیتی موثر بر استرس شغلی………………………………………….97
نمودار 4-4 :نمودار قیفی عوامل فردی موثر بر استرس شغلی………….101…………………….…………


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از download

خرید فایل word بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از download

دریافت فایل pdf بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از download

دانلود پروژه بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از download

خرید پروژه بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از download

دانلود فایل بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از download

دریافت نمونه سوال بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از download

دانلود پروژه بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از download

خرید پروژه بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از download

دانلود مقاله بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از download

دریافت مقاله بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از download

خرید فایل بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از download

دانلود تحقیق بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از download

خرید مقاله بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از download

دانلود فایل pdf بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از download

دانلود مقاله بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از www

خرید پروژه بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از www

دانلود فایل بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از www

دریافت فایل word بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از www

خرید نمونه سوال بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از www

دانلود فایل بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از www

دریافت فایل word بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از www

دانلود فایل word بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از www

خرید فایل بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از www

دانلود تحقیق بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از www

دریافت فایل pdf بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از www

دانلود پروژه بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از www

خرید کارآموزی بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از www

دانلود فایل pdf بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از www

دانلود کارآموزی بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از www

دانلود مقاله بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از pdf

دریافت پروژه بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از pdf

دانلود فایل pdf بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از pdf

خرید فایل بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از pdf

دانلود فایل pdf بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از pdf

دریافت کارآموزی بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از pdf

دانلود پروژه بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از pdf

خرید تحقیق بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از pdf

دانلود پروژه بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از pdf

دریافت تحقیق بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از pdf

خرید فایل بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از pdf

دانلود پروژه بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از pdf

خرید فایل بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از pdf

دانلود نمونه سوال بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از pdf

دانلود فایل بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از pdf

دانلود کارآموزی بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از word

دریافت فایل بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از word

دانلود فایل بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از word

خرید نمونه سوال بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از word

دانلود تحقیق بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از word

دانلود تحقیق بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از word

خرید فایل word بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از word

دانلود پروژه بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از word

دریافت فایل بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از word

دانلود پروژه بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از word

دانلود پروژه بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از word

دانلود فایل بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از word

دریافت فایل بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از word

دانلود پروژه بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از word

دانلود کارآموزی بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از word

دریافت تحقیق بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از free

دانلود مقاله بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از free

دانلود فایل pdf بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از free

خرید تحقیق بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از free

دانلود پروژه بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از free

دریافت کارآموزی بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از free

دانلود فایل word بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از free

دریافت مقاله بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از free

دانلود فایل بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از free

دانلود فایل بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از free

دریافت فایل pdf بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از free

خرید کارآموزی بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از free

دانلود کارآموزی بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از free

دریافت فایل word بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از free

خرید تحقیق بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از free


مطالب تصادفی

تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان

تحقیق-چوب-درختان-سوزنی-برگ-و-پهن-برگان

تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 13
حجم فایل: 313 کیلوبایت
قیمت: 18000 تومان

دانلود تحقیق با موضوع چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان،
در قالب word و در 13 صفحه، قابل ویرایش.


بخشی از متن تحقیق:

سوزنی‌ برگان، تراکئید (طولی و عرضی) دارند، پارانشیم دارند (پارانشیم عرضی
دارند)، منافذ کراسفیلد دارند! که خیلی مهمه! که حالا در موردشون بحث
می‌کنیم. 

تراکئیدها:
طویل‌ترین عنصر تشکیل‌دهنده سوزنی‌برگانه.
تراکئید از فیبرم بزرگ‌تره، بنابراین از آوند هم بزرگتره! وظیفه‌ اش، همون طور که
می‌دونید و تابلوئه انتقال شیره خام و استحکامه. قدیماً می خوندیم دیگه در
سوزنی برگان تراکئیدها هم کار فیبرها رو می کنند هم کاره آوندها رو تو پهن
برگان دیگه در واقع هم انتقال و هم استحکام. 90-95 % وزن سوزنی برگان رو
هم تراکئید تشکیل می ده. منافذ روی تراکئید مثل آوندها از نوع هاله داره
ولی چون در سوزنی برگان ما سپر (توروس) داریم پس منافذش میشه هاله ای
سپردار. طول تراکئید ها چند صد برابر قطرشونه. انتهاشونم بین آوند و
فیبره یعنی نه اونقدر بازه مثل آوند و نه اون قدر بسته مثل فیبر …

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود کارآموزی تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از download

خرید فایل word تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از download

دریافت فایل pdf تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از download

دانلود پروژه تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از download

خرید پروژه تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از download

دانلود فایل تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از download

دریافت نمونه سوال تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از download

دانلود پروژه تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از download

خرید پروژه تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از download

دانلود مقاله تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از download

دریافت مقاله تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از download

خرید فایل تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از download

دانلود تحقیق تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از download

خرید مقاله تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از download

دانلود فایل pdf تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از download

دانلود مقاله تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از www

خرید پروژه تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از www

دانلود فایل تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از www

دریافت فایل word تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از www

خرید نمونه سوال تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از www

دانلود فایل تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از www

دریافت فایل word تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از www

دانلود فایل word تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از www

خرید فایل تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از www

دانلود تحقیق تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از www

دریافت فایل pdf تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از www

دانلود پروژه تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از www

خرید کارآموزی تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از www

دانلود فایل pdf تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از www

دانلود کارآموزی تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از www

دانلود مقاله تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از pdf

دریافت پروژه تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از pdf

خرید فایل تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از pdf

دریافت کارآموزی تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از pdf

دانلود پروژه تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از pdf

خرید تحقیق تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از pdf

دانلود پروژه تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از pdf

دریافت تحقیق تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از pdf

خرید فایل تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از pdf

دانلود پروژه تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از pdf

خرید فایل تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از pdf

دانلود نمونه سوال تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از pdf

دانلود فایل تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از pdf

دانلود کارآموزی تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از word

دریافت فایل تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از word

دانلود فایل تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از word

خرید نمونه سوال تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از word

دانلود تحقیق تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از word

دانلود تحقیق تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از word

خرید فایل word تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از word

دانلود پروژه تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از word

دریافت فایل تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از word

دانلود پروژه تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از word

دانلود پروژه تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از word

دانلود فایل تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از word

دریافت فایل تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از word

دانلود پروژه تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از word

دانلود کارآموزی تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از word

دریافت تحقیق تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از free

دانلود مقاله تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از free

دانلود فایل pdf تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از free

خرید تحقیق تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از free

دانلود پروژه تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از free

دریافت کارآموزی تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از free

دانلود فایل word تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از free

دریافت مقاله تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از free

دانلود فایل تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از free

دانلود فایل تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از free

دریافت فایل pdf تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از free

خرید کارآموزی تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از free

دانلود کارآموزی تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از free

دریافت فایل word تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از free

خرید تحقیق تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت نظام 5S

پاورپوینت-نظام-5s

پاورپوینت نظام 5S

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 2814 کیلوبایت
قیمت: 12000 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع نظام 5S،
در قالب ppt و در 28 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
چرا 5S ؟
5S پيش نيازي براي هر برنامه بهبود
پنج واژه 5S
ساماندهي (سازماندهي، تفكيك و تعمير) (Seiri)
نظم و ترتيب (Seiton)
پاكيزه سازي (Seiso)
استانداردسازي (Sekitsu)
انضباط (Shitsuke)
نمونه عكس هایي از  5S قبل و بعد از انجام آن


قسمتی از متن پاورپوینت:
5S يكي از مباحث عمده در مديريت ژاپني مي باشد كه ابتدا در ژاپن و سپس در ساير كشورها به كار گرفته شده است. هدف 5S به بياني ساده، سامان دادن، نظم و ترتيب، پاكيزه سازي، هماهنگي و ايجاد انضباط در محيط كاري است. 5S، به عنوان موثرترين رهيافت و ستوني استوار در ساختمان عمليات اصلاحي و بهبود بهره وري شناخته شده است كه با اجراي اين اصول در صنايع و سازمان هاي مختلف تجاري، صنعتي و خدماتي موجب افزايش بهره وري، استفاده بهينه از سرمايه نيروي انساني و زمان انجام كار، افزايش كارايي و در نهايت سوددهي بيشتر سازمان مي‌شود …


توضیحات:
این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع “نظام 5S” می باشد که در حجم 28 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود کارآموزی پاورپوینت نظام 5S از download

خرید فایل word پاورپوینت نظام 5S از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت نظام 5S از download

دانلود پروژه پاورپوینت نظام 5S از download

خرید پروژه پاورپوینت نظام 5S از download

دانلود فایل پاورپوینت نظام 5S از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت نظام 5S از download

دانلود پروژه پاورپوینت نظام 5S از download

خرید پروژه پاورپوینت نظام 5S از download

دانلود مقاله پاورپوینت نظام 5S از download

دریافت مقاله پاورپوینت نظام 5S از download

خرید فایل پاورپوینت نظام 5S از download

دانلود تحقیق پاورپوینت نظام 5S از download

خرید مقاله پاورپوینت نظام 5S از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت نظام 5S از download

دانلود مقاله پاورپوینت نظام 5S از www

خرید پروژه پاورپوینت نظام 5S از www

دانلود فایل پاورپوینت نظام 5S از www

دریافت فایل word پاورپوینت نظام 5S از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت نظام 5S از www

دانلود فایل پاورپوینت نظام 5S از www

دریافت فایل word پاورپوینت نظام 5S از www

دانلود فایل word پاورپوینت نظام 5S از www

خرید فایل پاورپوینت نظام 5S از www

دانلود تحقیق پاورپوینت نظام 5S از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت نظام 5S از www

دانلود پروژه پاورپوینت نظام 5S از www

خرید کارآموزی پاورپوینت نظام 5S از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت نظام 5S از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت نظام 5S از www

دانلود مقاله پاورپوینت نظام 5S از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت نظام 5S از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت نظام 5S از pdf

خرید فایل پاورپوینت نظام 5S از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت نظام 5S از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت نظام 5S از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت نظام 5S از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت نظام 5S از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت نظام 5S از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت نظام 5S از pdf

خرید فایل پاورپوینت نظام 5S از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت نظام 5S از pdf

خرید فایل پاورپوینت نظام 5S از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت نظام 5S از pdf

دانلود فایل پاورپوینت نظام 5S از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت نظام 5S از word

دریافت فایل پاورپوینت نظام 5S از word

دانلود فایل پاورپوینت نظام 5S از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت نظام 5S از word

دانلود تحقیق پاورپوینت نظام 5S از word

دانلود تحقیق پاورپوینت نظام 5S از word

خرید فایل word پاورپوینت نظام 5S از word

دانلود پروژه پاورپوینت نظام 5S از word

دریافت فایل پاورپوینت نظام 5S از word

دانلود پروژه پاورپوینت نظام 5S از word

دانلود پروژه پاورپوینت نظام 5S از word

دانلود فایل پاورپوینت نظام 5S از word

دریافت فایل پاورپوینت نظام 5S از word

دانلود پروژه پاورپوینت نظام 5S از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت نظام 5S از word

دریافت تحقیق پاورپوینت نظام 5S از free

دانلود مقاله پاورپوینت نظام 5S از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت نظام 5S از free

خرید تحقیق پاورپوینت نظام 5S از free

دانلود پروژه پاورپوینت نظام 5S از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت نظام 5S از free

دانلود فایل word پاورپوینت نظام 5S از free

دریافت مقاله پاورپوینت نظام 5S از free

دانلود فایل پاورپوینت نظام 5S از free

دانلود فایل پاورپوینت نظام 5S از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت نظام 5S از free

خرید کارآموزی پاورپوینت نظام 5S از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت نظام 5S از free

دریافت فایل word پاورپوینت نظام 5S از free

خرید تحقیق پاورپوینت نظام 5S از free


مطالب تصادفی

طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن

طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن

هدف از این تحقیق بررسی طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 45
حجم 115 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

کوب  1976 حمايت اجتماعي را به عنوان اطلاعاتي تعريف کرده است که باعث مي شود افراد به اين اعتقاد پيدا کنند که مي بايستي مورد مراقبت قرار بگيرند و دوست داشته باشند ، مورد احترام قرار گرفته وبه آنها ارزش داده شود و متعلق به يک شبکه اجتماعي بوده و اين ارتباط نيز دو طرفه مي باشد. اين سه نوع اطلاعات فرد را با انواع مختلفي از حمايت اجتماعي مواجه مي کنند ،حمايت ازحرمت نفس ، ارزشمند شدن و حمايت عاطفي وحمايت از طرف جامعه.

 

 

 

 

 شي فر  ، کوين  و لازاروس ( 1981 ) سه محور را براي حمايت اجتماعي بر شمرده اند . 
1- حمايت اجتماعي هيجاني يا عاطفي که در برگيرنده صميمت و به دست آوردن آن در روابط بين فردي است . 
2- حمايت عيني يا ملموس که کمک مستقيم و قابل لمس در ارتباط با امکانات و خدمات مي باشد . 
3- حمايت اطلاعاتي : که در برگيرنده راهنماييها با اطلاعات و راه حلهايي است که يک شخص در ارتباط با مشکل خود به آن نياز داشته و پسخوراندي به رفتار مي باشد(قلاتي ،1380).

 

 

 

 

 

بر کمن ( 1986 )، بيان مي کند که حمايت اجتماعي به دو نوع اساسي ساختاري و کارکردي تقسيم  مي شود . حمايت ساختاري معمولاً به جنبه عيني حمايت اشاره دارد و در برگيرنده ارتباطات اوليه و اساسي مي باشد . از قبيل تأهل ، عضويت در گروهها ، دلبستگي ،علايق و غيره – حمايت کارکردي شامل کار کردهاي مثل حمايت اطلاعاتي و ابزاري و محترم شمردن فرد ، صميمت در روابط اجتماعي ، ميزان و مکان دسترسي به فرد مذکور در زمان معين و مورد نياز را در بر مي گيرد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
تعریف نظری حمایت اجتماعی
تعریف عملیاتی حمایت اجتماعی
25-2-حمایت اجتماعی
26-2-  منابع حمایت اجتماعی
27-2-ابعاد حمایت اجتماعی
28-2- سیستم های حمایت اجتماعی
29-2-طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن
بخش دوم :
33-2- پژوهشهای انجام شده در ایران
34-2- پژوهشهای انجام شده در خارج از ایران
منابع و ماخذ                                                                                                                  

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از download

خرید فایل word طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از download

دریافت فایل pdf طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از download

دانلود پروژه طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از download

خرید پروژه طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از download

دانلود فایل طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از download

دریافت نمونه سوال طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از download

دانلود پروژه طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از download

خرید پروژه طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از download

دانلود مقاله طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از download

دریافت مقاله طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از download

خرید فایل طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از download

دانلود تحقیق طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از download

خرید مقاله طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از download

دانلود فایل pdf طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از download

دانلود مقاله طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از www

خرید پروژه طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از www

دانلود فایل طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از www

دریافت فایل word طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از www

خرید نمونه سوال طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از www

دانلود فایل طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از www

دریافت فایل word طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از www

دانلود فایل word طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از www

خرید فایل طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از www

دانلود تحقیق طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از www

دریافت فایل pdf طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از www

دانلود پروژه طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از www

خرید کارآموزی طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از www

دانلود فایل pdf طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از www

دانلود کارآموزی طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از www

دانلود مقاله طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از pdf

دریافت پروژه طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از pdf

دانلود فایل pdf طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از pdf

خرید فایل طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از pdf

دانلود فایل pdf طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از pdf

دریافت کارآموزی طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از pdf

دانلود پروژه طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از pdf

خرید تحقیق طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از pdf

دانلود پروژه طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از pdf

دریافت تحقیق طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از pdf

خرید فایل طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از pdf

دانلود پروژه طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از pdf

خرید فایل طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از pdf

دانلود نمونه سوال طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از pdf

دانلود فایل طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از pdf

دانلود کارآموزی طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از word

دریافت فایل طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از word

دانلود فایل طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از word

خرید نمونه سوال طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از word

دانلود تحقیق طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از word

دانلود تحقیق طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از word

خرید فایل word طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از word

دانلود پروژه طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از word

دریافت فایل طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از word

دانلود پروژه طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از word

دانلود پروژه طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از word

دانلود فایل طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از word

دریافت فایل طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از word

دانلود پروژه طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از word

دانلود کارآموزی طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از word

دریافت تحقیق طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از free

دانلود مقاله طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از free

دانلود فایل pdf طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از free

خرید تحقیق طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از free

دانلود پروژه طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از free

دریافت کارآموزی طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از free

دانلود فایل word طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از free

دریافت مقاله طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از free

دانلود فایل طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از free

دانلود فایل طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از free

دریافت فایل pdf طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از free

خرید کارآموزی طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از free

دانلود کارآموزی طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از free

دریافت فایل word طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از free

خرید تحقیق طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی

پاورپوینت-آشنایی-با-مفاهیم-و-روش-های-جستجو-در-اینترنت-و-پایگاه-های-اطلاعاتی

پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی

فرمت فایل دانلودی: .ppt
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 101
حجم فایل: 12490 کیلوبایت
قیمت: 30000 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی،
در قالب ppt و در 101 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:
بخش اول:
مبانی و مفاهیم شبکه، اینترنت و بانک های اطلاعاتی 
بخش دوم:
ابزارها و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی
بخش سوم:
جستجو در پایگاه های اطلاعاتی داخلی Magiran, SID, Irandoc 

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود کارآموزی پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از download

خرید فایل word پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از download

دانلود پروژه پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از download

خرید پروژه پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از download

دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از download

دانلود پروژه پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از download

خرید پروژه پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از download

دانلود مقاله پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از download

دریافت مقاله پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از download

خرید فایل پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از download

دانلود تحقیق پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از download

خرید مقاله پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از download

دانلود مقاله پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از www

خرید پروژه پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از www

دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از www

دریافت فایل word پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از www

دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از www

دریافت فایل word پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از www

دانلود فایل word پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از www

خرید فایل پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از www

دانلود تحقیق پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از www

دانلود پروژه پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از www

خرید کارآموزی پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از www

دانلود مقاله پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از pdf

خرید فایل پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از pdf

خرید فایل پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از pdf

خرید فایل پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از pdf

دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از word

دریافت فایل پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از word

دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از word

دانلود تحقیق پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از word

دانلود تحقیق پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از word

خرید فایل word پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از word

دانلود پروژه پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از word

دریافت فایل پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از word

دانلود پروژه پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از word

دانلود پروژه پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از word

دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از word

دریافت فایل پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از word

دانلود پروژه پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از word

دریافت تحقیق پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از free

دانلود مقاله پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از free

خرید تحقیق پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از free

دانلود پروژه پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از free

دانلود فایل word پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از free

دریافت مقاله پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از free

دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از free

دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از free

خرید کارآموزی پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از free

دریافت فایل word پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از free

خرید تحقیق پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی

پاورپوینت-حشره-شناسی-كشاورزی

پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 11
حجم فایل: 67 کیلوبایت
قیمت: 12900 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع حشره شناسی كشاورزی،
در قالب ppt و در 11 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

حشره شناسی كشاورزی
حشرات و اهمیت آن ها
علل پایداری حشرات
معایب حشرات
محاسن حشرات


بخشی از متن پاورپوینت:
حشرات
در حدود ۳۵۰ میلیون سال در روی كره زمین زندگی می كردهاند و پرجمعیت ترین
حیوانات زمین زی هستند . آنها تقریبا‌ً در تمام نقاط دنیا به غیر از
دریاهای آزاد و بعضی از قسمت های قطب زندگی می كنند.

حشرات و اهمیت آن ها :

علم
حشره شناسی كه به آن Entomology گفته می شود یكی از شاخه های علوم بیولوژی
است. حشرات در حدود ۳۵۰ میلیون سال در روی كره زمین زندگی می كرده اند و
پرجمعیت ترین حیوانات زمین زی هستند. آن ها تقریبا‌ً در تمام نقاط دنیا به
غیر از دریاهای آزاد و بعضی از قسمتهای قطب زندگی می كنند. تاكنون نزدیك
به یك میلیون گونه حشره شناخته شده و نامگذاری شده اند و شاید متجاوز از
همین رقم هنوز ناشناخته باقی مانده اند …

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود کارآموزی پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از download

خرید فایل word پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از download

دانلود پروژه پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از download

خرید پروژه پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از download

دانلود فایل پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از download

دانلود پروژه پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از download

خرید پروژه پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از download

دانلود مقاله پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از download

دریافت مقاله پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از download

خرید فایل پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از download

دانلود تحقیق پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از download

خرید مقاله پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از download

دانلود مقاله پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از www

خرید پروژه پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از www

دانلود فایل پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از www

دریافت فایل word پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از www

دانلود فایل پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از www

دریافت فایل word پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از www

دانلود فایل word پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از www

خرید فایل پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از www

دانلود تحقیق پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از www

دانلود پروژه پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از www

خرید کارآموزی پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از www

دانلود مقاله پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از pdf

خرید فایل پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از pdf

خرید فایل پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از pdf

خرید فایل پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از pdf

دانلود فایل پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از word

دریافت فایل پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از word

دانلود فایل پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از word

دانلود تحقیق پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از word

دانلود تحقیق پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از word

خرید فایل word پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از word

دانلود پروژه پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از word

دریافت فایل پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از word

دانلود پروژه پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از word

دانلود پروژه پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از word

دانلود فایل پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از word

دریافت فایل پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از word

دانلود پروژه پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از word

دریافت تحقیق پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از free

دانلود مقاله پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از free

خرید تحقیق پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از free

دانلود پروژه پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از free

دانلود فایل word پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از free

دریافت مقاله پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از free

دانلود فایل پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از free

دانلود فایل پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از free

خرید کارآموزی پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از free

دریافت فایل word پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از free

خرید تحقیق پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی از free


مطالب تصادفی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 111
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حسابداری

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری پایان نامه حسابداری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک

 
 
 
 
مقدمه
    رشد و توسعه پایدار هر كشور مستلزم هدایت صحیح منابع مازاد پس انداز كنندگان به سمت سرمایه گذاری های مولد است چنانچه منابع مازاد پس اندازكنندگان از طریق بازارهای پولی كارا به سوی سرمایه گذاران و كسانی كه امكان استفاده بهینه از آنها را در جهت رسیدن به اهداف كلان اقتصادی داشته باشند هدایت شود می توان امیدوار بود اهداف برنامه های مشخص شده برای اقتصاد كشور محقق شود و از آنجا که بیشترین حجم مبادلات اقتصادی کشور از طریق سیستم بانكی تحقق می باید كارکرد صحیح نظام بانكداری كشور نقش تعیین كننده ای در بهبودفعالیتهای اقتصادی خواهد داشت(اصلی1390،34-1).نهادهای مالی به عنوان قلب تپنده اقتصاد در دو بازار بزرگ سرمایه و پول فعالیت دارند و با اعطای تسهیلات باعث جریان پول و سرمایه در جامعه می شوند و در این جریان، نهاد مالی خود را در معرض انواع ریسكها قرار می دهد. تنوع این ریسكها و گاهی شدت آنها به حدی است كه اگر نهاد مالی نتواند آنها را به نحو صحیح كنترل و مدیریت نماید رو به نابودی می رود(اصلی،1390 ،34-1).
 
در این راستا، موسسات مالی و اعتباری برای كسب سود بیشتر باید در بازپرداخت كامل تسهیلات اعطایی خود از سوی مشتریان مطمئن باشند زیرا وجود اطلاعات نامتقارن در بازارهای وام، امری بدیهی است، لذا در چنین شرایطی نقش دو موضوع غربال ونظارت جهت انجام فرآیندهای اعطای تسهیلات از اهمیت زیادی برخوردار است(اصلی، 1390، 34-1). بدین لحاظ از آنجا كه فعالیت های شركتهای بیمه مشابه فعالیت بانكها است، می توان برای مدیرت ریسک اعتباری در بانكها از نحوه پوشش ریسك توسط شركتهای بیمه الگوبرداری نمود و با آگاه نمودن وی از میزان ریسك باتوجه به دارایی و وثایق ارائه شده توسط وی نرخ سود تسهیلات را تعیین نمود و بدین صورت متقاضی را ملزم به قبول بخشی از ریسك نموده و از این طریق خطر اعمال غیراخلاقی را كاهش داد (اصلی،1390،34-1). 
بنابراین بانک به عنوان یک نهاد مالی باید ریسک اعتباری هر یک از بدهکاران را برآورد کند. این کار مبنای اصلی قیمت گذاری یک وام، تعیین نرخ بهره مناسب و تعیین مقدار وثیقه مورد نیاز در مورد هر وام گیرنده است. درعین حال باید به کیفیت اعتباری سبدوام خود نیز به عنوان مجموعه ای از بدهی ها توجه کند زیرا تداوم فعالیت بانک تا حد زیادی به عملکرد آن وحجم زیان های اعتباری در یک دوره معین بستگی دارد.(قدسی پوروهمکاران، 54-44). 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب 
 مقدمه
  ادبیات و پیشینه تحقیق     
 ادبیات تحقیق    
 بانک و بانکداری    

 ضرورت بانکداری  

 جایگاه ریسک        

 تاریخچه و جایگاه ریسک   

 نظریه ریسک
 اهمیت ریسک        

 روشهای محاسباتی ریسک  

 مدیریت ریسک      

 اصول و مقررات کمیته بال در خصوص مدیریت ریسک  

 تعریف ریسک      

 طبقه بندی ریسک ها         

 مفهوم ریسک تسهیلات     

 مهمترین ریسک های بانکی         

 تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی        

 مدلهای محاسبه ریسک اعتباری و تحلیل مدل CR         

 معیارها و مدل های مورد استفاده برای رتبه بندی مشتریان  

 رویکرد فعلی در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی

 تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالهای نه چندان دور         

 بررسی عقود مبادله ای و مشارکتی در بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی 

 بانک ها براساس بخش های مختلف درخصوص عقود مشارکتی    

 رویکرد سایر کشورها درخصوص نرخ سود        

 مروری بر عملکرد شرکتهای بیمه با هدف پوشش ریسک 

 چگونگی تعیین نرخ بهره در وامهای رهنی
 تعریف ریسک عملیاتی    
 اهمیت ریسک های عملیاتی      

 ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال  

 روشهای اندازه گیری ریسک عملیاتی       

 استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی    
 نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز      
 کنترل های داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی        

 ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانکها    

 ویژگی های بدهی ها در بانک ها 

 مدلهای مدیریت نقدینگی 

 استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی  

 معرفی بانک ملی و مدیریت شعب بانک ملی در استان ایلام        

تاریخچه بانک ملی    
شبکه بین المللی بانک 
اهداف /چشم انداز/مأموریت ها         
معرفی مدیریت شعب بانک ملی استان ایلام
 پیشینه تحقیق      
پیشینه تحقیق داخلی  
پیشینه تحقیق خارجی
 استخراج مدل مفهومی تحقیق       
منابع
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال

پاورپوینت-الگوریتم-ها-در-زبان-برنامه-نویسی-پاسکال

پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 456
حجم فایل: 1794 کیلوبایت
قیمت: 60000 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال،
در قالب pptx و در 456 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل 1:
الگوریتم‌ها

فصل 2:
كاربرد آرايه‌ها در الگوريتم‌ها

فصل 3:
ساختار برنامه در زبان پاسکال

فصل 4:
انواع عملگرها و داده‌ها در زبان پاسکال

فصل 5:
ورودي و خروجي

فصل 6:
ساختارهاي شرطي و كنترلي

فصل 7:
Array آرایه ها

فصل 8:
توابع و روال‌های كتابخانه ای‌

فصل 9:
(String) متغيرهاي كاراكتري و رشته‌ها

فصل 10:
برنامه‌هاي فرعي

فصل 11:
مجموعه‌ها و داده‌هاي شمارشي

فصل 12:
(Records) ركوردها

فصل 13:
(Files) فــايـلها

فصل 14:
تحليل الگوريتم‌ها


بخشی از متن پاورپوینت:
مقدمه:
در زندگي روزمره، انسان با مسائل مختلفي روبروست و براي هر كدام از اين مسائل (حل مشكلات) راه حلي و روشي را بر مي‌گزيند. مسائلی از قبيل راه رفتن، غذا خوردن، خوابيدن و غيره كه بشر تقريباً هر روز آن‌ها را پيش روي خود دارد.

همه اين مسائل نياز به روشي براي حل كردن دارند مثلا راه رفتن بايد با ترتيب خاصي و مراحل معيني انجام شود. تا مسئله راه رفتن  براي  بشر حل شود. اصطلاحاً روش انجام كار يا حل مسئله را الگوريتم آن مسئله مي‌نامند.


تعریف الگوریتم:
الگوريتم مجموعه‌اي از دستورالعمل ها، براي حل مسئله مي‌باشد كه شرايط زير را بايد دارا باشد:
1) دقيق باشد.
2) جزئيات كامل حل مسئله را داشته باشد.
3) پايان‌پذير باشد.
و …

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود کارآموزی پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از download

خرید فایل word پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از download

دانلود پروژه پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از download

خرید پروژه پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از download

دانلود فایل پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از download

دانلود پروژه پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از download

خرید پروژه پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از download

دانلود مقاله پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از download

دریافت مقاله پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از download

خرید فایل پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از download

دانلود تحقیق پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از download

خرید مقاله پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از download

دانلود مقاله پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از www

خرید پروژه پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از www

دانلود فایل پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از www

دریافت فایل word پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از www

دانلود فایل پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از www

دریافت فایل word پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از www

دانلود فایل word پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از www

خرید فایل پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از www

دانلود تحقیق پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از www

دانلود پروژه پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از www

خرید کارآموزی پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از www

دانلود مقاله پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از pdf

خرید فایل پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از pdf

خرید فایل پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از pdf

خرید فایل پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از pdf

دانلود فایل پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از word

دریافت فایل پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از word

دانلود فایل پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از word

دانلود تحقیق پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از word

دانلود تحقیق پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از word

خرید فایل word پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از word

دانلود پروژه پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از word

دریافت فایل پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از word

دانلود پروژه پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از word

دانلود پروژه پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از word

دانلود فایل پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از word

دریافت فایل پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از word

دانلود پروژه پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از word

دریافت تحقیق پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از free

دانلود مقاله پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از free

خرید تحقیق پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از free

دانلود پروژه پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از free

دانلود فایل word پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از free

دریافت مقاله پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از free

دانلود فایل پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از free

دانلود فایل پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از free

خرید کارآموزی پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از free

دریافت فایل word پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از free

خرید تحقیق پاورپوینت الگوریتم ها در زبان برنامه نویسی پاسکال از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط

پاورپوینت-بررسی-علل-ایجاد-و-تشدید-پدیده-یوتروفیکاسیون-و-ارائه-راهکارهای-مدیریتی-و-زیست-محیط

پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 1481 کیلوبایت
قیمت: 14400 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیطی،
در قالب ppt و در28 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مراحل توالی اکوسیستم‌های آبی
تعریف یوتروفیکاسیون
وضعیت یوتروفیک در دریاچه‌ها و مخازن
عناصر غذایی مؤثر در پدیده یوتروفیکاسیون
نتايج يوتروف شدن آب
ويژگي‌هاي آب‌هاي يوتروف
اثرات یوتریفیکاسیون
چهار فاکتور اصلی نقش دارنده در پدیده یوتریفیکاسیون
نیتروژن
اشكال نيتروژن در آب
فسفر
فرم‌هاي فسفر
وضعیت غلظت فسفر در انواع دریاچه‌ها
کنترل اوتریفیکاسیون
راه‌های مقابله با یوتروفیکاسیون
منابع و مأخذ

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از download

خرید فایل word پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از download

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از download

خرید پروژه پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از download

دانلود فایل پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از download

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از download

خرید پروژه پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از download

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از download

دریافت مقاله پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از download

خرید فایل پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از download

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از download

خرید مقاله پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از download

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از www

خرید پروژه پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از www

دانلود فایل پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از www

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از www

دانلود فایل پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از www

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از www

دانلود فایل word پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از www

خرید فایل پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از www

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از www

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از www

خرید کارآموزی پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از www

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از pdf

دانلود فایل پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از word

دانلود فایل پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از word

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از word

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از word

خرید فایل word پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از word

دانلود فایل پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از word

دریافت تحقیق پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از free

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از free

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از free

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از free

دانلود فایل word پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از free

دریافت مقاله پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از free

دانلود فایل پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از free

دانلود فایل پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از free

خرید کارآموزی پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از free

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از free

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط از free


مطالب تصادفی

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی هیجانی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 49
حجم 163 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

فرسودگی هیجانی یکی از ابعاد مطرح در الگو سازی فرسودگی شغلی مسلش و جکسون است که مشتمل بر احساس فشار و تخلیه انرژی و هیجان مورد نیاز برای انجام تکالیف و نقش های شغلی در قالب کلی تر تقاضای های شغلی است.

 

 

 

 درگیر احساسات مطلوب سازمانی شدن، به خصوص زمانی که این احساسات با احساسات واقعی کارمندان یکسان نباشد، ممکن است باعث فرسودگی هیجانی شود مثلا زمانی که یک کارمند مجبور است احساسات مطلوب را در برابر پرخاشگری یک مشتری متجاوز نشان دهد .این باعث می شود که کارمندان نه تنها از مشتری بلکه از سازمان نیز منزجر شوند. حضور فرسودگی هیجانی باعث می شود کارمند با عوض کردن رفتارش عقب نشینی کند. سازمان را ترک کند یا عملکرد کمتری را ارائه دهد. ( به نقل از کوردز و دایتی؛1993)

 

 

 

 

این عملکرد کاهش یافته بوسیله کارمندان خط مونتاژ خدمت به علت فرسودگی هیجانی ممکن است باعث استفاه از کارشکنی در خدمت و نارضایت آنها از سازمان شود( به نقل از هاریس  و آگبانا ،2006) فرسودگی هیجانی با رفتار انحرافی در سازمان در ارتباط است، سطوح بالای فرسودگی هیجانی تاثیر مثبت بر کارشکنی کارکنان دارد (گل پرورو همکاران، 1387)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری و مفهومی فرسودگی هیجانی 

تعریف عملیاتی فرسودگی هیجانی

–    فصل دوم    2
–    مروری بر تحقیقات انجام شده    2
–    (ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبنای ، سابقه و پیشینه تحقیق)    2
–    2-1) مقدمه    3
2-2 ) شغل چيست؟    3
2-2-1)حرفه:    4
2-2-2 )وظيفه:    4
2-2-3) گروه شغلي:    4
2-2-4) تقسيم بندي مشاغل بر حسب فشار رواني    4
–    2-3)  هیجان در محیط کار:    7
–    2-4 ) فرسودگی هیجانی    9
–    2-5) تعریف فرسودگی هیجانی:    11
2-5-1) فرسودگی هیجانی در پرستاران    12
–    2-6 ) رويكرد هاي مختلف نسبت به فرسودگي :    18
2-6-1): نظریه منابع  بقا    18
2-6-2) رويكرد باليني  :    20
2-6-3) رويكرد روانشناختي- اجتماعي:     22
2-6-4) رويكرد تبادلي  چرنیس:    23
2-6-5) مدل كاپنر    25
2-6-6) رويکرد ساختاري    25
–    2-31) پیشینه تحقیق    27
2-31-1) تحقیقات داخلی    27
2-31-2) تحقیقات خارجی    28
–    منابع    31
–    منابع فارسی:    32
کتاب:    32
مقالات:    33
پایان نامه:    34
مجلات:    34
–    منابع غیرفارسی:    35


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از download

خرید فایل word چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از download

دریافت فایل pdf چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از download

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از download

خرید پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از download

دانلود فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از download

دریافت نمونه سوال چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از download

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از download

خرید پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از download

دانلود مقاله چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از download

دریافت مقاله چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از download

خرید فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از download

دانلود تحقیق چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از download

خرید مقاله چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از download

دانلود فایل pdf چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از download

دانلود مقاله چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از www

خرید پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از www

دانلود فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از www

دریافت فایل word چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از www

خرید نمونه سوال چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از www

دانلود فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از www

دریافت فایل word چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از www

دانلود فایل word چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از www

خرید فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از www

دانلود تحقیق چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از www

دریافت فایل pdf چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از www

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از www

خرید کارآموزی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از www

دانلود فایل pdf چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از www

دانلود کارآموزی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از www

دانلود مقاله چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از pdf

دریافت پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از pdf

دانلود فایل pdf چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از pdf

خرید فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از pdf

دانلود فایل pdf چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از pdf

دریافت کارآموزی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از pdf

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از pdf

خرید تحقیق چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از pdf

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از pdf

دریافت تحقیق چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از pdf

خرید فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از pdf

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از pdf

خرید فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از pdf

دانلود نمونه سوال چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از pdf

دانلود فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از pdf

دانلود کارآموزی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از word

دریافت فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از word

دانلود فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از word

خرید نمونه سوال چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از word

دانلود تحقیق چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از word

دانلود تحقیق چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از word

خرید فایل word چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از word

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از word

دریافت فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از word

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از word

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از word

دانلود فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از word

دریافت فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از word

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از word

دانلود کارآموزی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از word

دریافت تحقیق چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از free

دانلود مقاله چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از free

دانلود فایل pdf چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از free

خرید تحقیق چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از free

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از free

دریافت کارآموزی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از free

دانلود فایل word چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از free

دریافت مقاله چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از free

دانلود فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از free

دانلود فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از free

دریافت فایل pdf چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از free

خرید کارآموزی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از free

دانلود کارآموزی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از free

دریافت فایل word چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از free

خرید تحقیق چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی از free


مطالب تصادفی